Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Nedenstående er rundsendt til samtlige medlemmer den 15. maj 2023. Referatet kan ses andetsteds på hjemmesiden. De foreslåede ændringer kan ses her:

Kære alle medlemmer af foreningen,

Vedlagt udsendes referat af generalforsamlingen den 25. april 2023.

Som nærmere beskrevet heri var der tilslutning til, at en række korrektioner og opdateringer i vores vedtægter foretages.

Endvidere var der tilslutning til det indkomne forslag om at ændre vedtægterne således, at fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling ændres til august. – Det giver os mulighed for – men ikke pligt til – at afholde generalforsamlingen umiddelbart forud for Sommerfesten.  –  Inspirationen for forslaget var fra “Corona-sommeren 2020”, hvor vi var tvunget til at udskyde afholdelsen af GF, indtil Corona-restriktionerne blev lempet så tilpas, at vi kunne mødes i august.  – Det resulterede i et historisk stort fremmøde på GF, som forslagsstilleren oplevede som en styrkelse af demokratiet, når så mange mødte op.

Vores vedtægter har nogle regler om, at der kræves mindst 50 stemmer for at ændre vedtægter på en ordinær generalforsamling: Det kunne derfor ikke lade sig gøre den 25.4.

I stedet følger vi nu vedtægternes bestemmelse om, at en ekstraordinær generalforsamling (afholdt inden 6 uger, dvs. senest den 6. juni) kan vedtage ændringer af vedtægterne.

For at gøre det muligt at afholde GF før Sommerfesten allerede i 2024, er det nødvendigt at afholde den ekstraordinære GF i år. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der afholdes

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 1. juni 2023

kl. 18:00

på Fællesarealet

Ovenstående er valgt, så der bliver kortest mulig afstand for medlemmerne, og så vedtægternes bestemmelser og tidsfrist overholdes.

Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling er:

Vedtagelse af ændringer til foreningens vedtægter

Med denne mail fremsendes foreningens gældende vedtægter inklusive de foreslåede rettelser og ændringer.

Vi håber, at så mange som muligt kan deltage – eller afgive en fuldmagt til en nabo.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Søren Kjærgaard Formand
GRF Ullerødgård Øst
Dådyrvænget 203
DK-2980 Kokkedal
Mobil:2227 7222
https://ulleroedgaard-oest.dk


Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 25. april 2023 kl. 19:30

på Kokkedal Skole Vest, Mødelokale Vest J8

Indkaldelsen er udsendt pr. E-Mail til alle foreningens medlemmer den 11. april 2023 og dagsordenen kan læses her.


Sæt kryds i kalenderen 2022

Opdateret 12. april 2022:

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling:

Læs indkaldelsen her

Bestyrelsen har fastlagt årets faste aktiviteter:

Fastelavnsfest:

Søndag den 27. februar på Fællesarealet

Ordinær Generalforsamling:

Torsdag den 28. april (tid og sted følger)

Sommerfest:

Lørdag den. 13. august på Fællesarealet

Alle datoer er med forbehold af gældende restriktioner. Indkaldelse til Generalforsamlingen og invitationer til festerne følger senere.


Generalforsamling & Sommerfest – 2021

Bestyrelsen besluttede på mødet den 15. juni at henlægge den udskudte årlige Ordinære Generalforsamling til Sommerfesten i lighed med 2020.

Sommerfesten afholdes, som omtalt andetsted på hjemmesiden, lørdag den 14. august kl. 15:00 på Fællesarealet, og Generalforsamlingen starter samme sted kl. 14:30

Se invitationen til Sommerfesten her:

Se indkaldelse til generalforsamling her:

Regnskab og budget findes her:


Ordinær generalforsamling 2020 er udskudt indtil videre

Opdateret 11. maj 2020

Der blev den 18. marts 2020, af regeringen, indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet skulle løbe til 13.april men er nu blevet forlænget, så det indtil videre løber til og med den 8. juni 2020.

Afholdelse af generalforsamlingen var sat til den 23. april og er hermed udskudt indtil videre. En ny dato vil tilgå foreningens medlemmer snarest muligt.

Opdateret 17. juni 2020

Efter det generelt positive resultat af den seneste rundspørge (E-mail fra formanden den 10. juni til samtlige medlemmer) har bestyrelsen besluttet at

Den årlige ordinære generalforsamlingen afholdes i forbindelse med den årlige sommerfest den 15. august 2020, kl. 14:30 på Fællesarealet,

inden sommerfesten starter kl. 1500.

Indkaldelse følger senere.


Sæt kryds i kalenderen for 2020

Den årlige Generalforsamling afholdes torsdag den 23. april på Kokkedal Skole Vest. Indkaldelsen samt revideret regnskab for året 2019 og budget for 2020 fremsendes sidst i marts måned. 

Opdateret 7. juli 2020

Som det fremgår andetsteds på hjemmesiden er Generalforsamlingen udsat og vil finde sted den 15. august kl. 14:30 på fællesarealet, i forbindelse med den årlige Sommerfest.

Den årlige Sommerfest afholdes på fællesarealet lørdag den 15. august. Det er nok de færreste der ved eller husker, at foreningen blev stiftet den 11. september 1969 ved en generalforsamling på Hotel Imperial i København. I anledning af 50 års jubilæet overvejer bestyrelsen visse ekstraordinære tiltag for børn og voksne i forbindelse med sommerfesten. Indbydelse følger i slutningen af juli.


Arkiver