Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Nedenstående er rundsendt til samtlige medlemmer den 15. maj 2023. Referatet kan ses andetsteds på hjemmesiden. De foreslåede ændringer kan ses her:

Kære alle medlemmer af foreningen,

Vedlagt udsendes referat af generalforsamlingen den 25. april 2023.

Som nærmere beskrevet heri var der tilslutning til, at en række korrektioner og opdateringer i vores vedtægter foretages.

Endvidere var der tilslutning til det indkomne forslag om at ændre vedtægterne således, at fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling ændres til august. – Det giver os mulighed for – men ikke pligt til – at afholde generalforsamlingen umiddelbart forud for Sommerfesten.  –  Inspirationen for forslaget var fra “Corona-sommeren 2020”, hvor vi var tvunget til at udskyde afholdelsen af GF, indtil Corona-restriktionerne blev lempet så tilpas, at vi kunne mødes i august.  – Det resulterede i et historisk stort fremmøde på GF, som forslagsstilleren oplevede som en styrkelse af demokratiet, når så mange mødte op.

Vores vedtægter har nogle regler om, at der kræves mindst 50 stemmer for at ændre vedtægter på en ordinær generalforsamling: Det kunne derfor ikke lade sig gøre den 25.4.

I stedet følger vi nu vedtægternes bestemmelse om, at en ekstraordinær generalforsamling (afholdt inden 6 uger, dvs. senest den 6. juni) kan vedtage ændringer af vedtægterne.

For at gøre det muligt at afholde GF før Sommerfesten allerede i 2024, er det nødvendigt at afholde den ekstraordinære GF i år. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der afholdes

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 1. juni 2023

kl. 18:00

på Fællesarealet

Ovenstående er valgt, så der bliver kortest mulig afstand for medlemmerne, og så vedtægternes bestemmelser og tidsfrist overholdes.

Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling er:

Vedtagelse af ændringer til foreningens vedtægter

Med denne mail fremsendes foreningens gældende vedtægter inklusive de foreslåede rettelser og ændringer.

Vi håber, at så mange som muligt kan deltage – eller afgive en fuldmagt til en nabo.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Søren Kjærgaard Formand
GRF Ullerødgård Øst
Dådyrvænget 203
DK-2980 Kokkedal
Mobil:2227 7222
https://ulleroedgaard-oest.dk


Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 25. april 2023 kl. 19:30

på Kokkedal Skole Vest, Mødelokale Vest J8

Indkaldelsen er udsendt pr. E-Mail til alle foreningens medlemmer den 11. april 2023 og dagsordenen kan læses her.


Generalforsamling 2022

Den årlige Ordinære Generalforsamling blev afholdt på Kokkedal Skole Vest den 28. april 2022.

Læs referatet her


        

Sæt kryds i kalenderen 2022

Opdateret 12. april 2022:

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling:

Læs indkaldelsen her

Bestyrelsen har fastlagt årets faste aktiviteter:

Fastelavnsfest:

Søndag den 27. februar på Fællesarealet

Ordinær Generalforsamling:

Torsdag den 28. april (tid og sted følger)

Sommerfest:

Lørdag den. 13. august på Fællesarealet

Alle datoer er med forbehold af gældende restriktioner. Indkaldelse til Generalforsamlingen og invitationer til festerne følger senere.


Generalforsamling & Sommerfest – 2021

Bestyrelsen besluttede på mødet den 15. juni at henlægge den udskudte årlige Ordinære Generalforsamling til Sommerfesten i lighed med 2020.

Sommerfesten afholdes, som omtalt andetsted på hjemmesiden, lørdag den 14. august kl. 15:00 på Fællesarealet, og Generalforsamlingen starter samme sted kl. 14:30

Se invitationen til Sommerfesten her:

Se indkaldelse til generalforsamling her:

Regnskab og budget findes her:


Sæt kryds i kalenderen

Årlig Generalforsamling 2021

Hvis regeringens corona-restriktioner tillader det, afholdes den årlige generalforsamling torsdag den 22. april kl. 19:00 på Kokkedal Skole Vest i Mødelokale J8. Indkaldelse følger.

Bestyrelsen har senere (25.03.2021) besluttet at udskyde denne dato på ubestemt tid, indtil der foreligger klare Corona regler fra regeringen vedr. forsamlingspåbud.

På bestyrelsesmødet den 15. juni, blev det besluttet at, på grund af den relative korte tidsfrist, vil Generalforsamlingen nu blive afholdt i forbindelse med den årlige Sommerfest på fællesarealet. Generalforsamlingen starter kl 14.30, og den officielle indkaldelse følger.

Årlig Sommerfest 2021

Datoen for den årlige sommerfest på fællesarealet er foreløbigt sat til lørdag den 14. august fra kl. 15:00. Nærmere vil tilgå medlemmerne sidst i juli måned.

Bestyrelsen har på mødet den 15 . juni, besluttet, at fastholde denne dato.


Ordinær generalforsamling 2020 er udskudt indtil videre

Opdateret 11. maj 2020

Der blev den 18. marts 2020, af regeringen, indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet skulle løbe til 13.april men er nu blevet forlænget, så det indtil videre løber til og med den 8. juni 2020.

Afholdelse af generalforsamlingen var sat til den 23. april og er hermed udskudt indtil videre. En ny dato vil tilgå foreningens medlemmer snarest muligt.

Opdateret 17. juni 2020

Efter det generelt positive resultat af den seneste rundspørge (E-mail fra formanden den 10. juni til samtlige medlemmer) har bestyrelsen besluttet at

Den årlige ordinære generalforsamlingen afholdes i forbindelse med den årlige sommerfest den 15. august 2020, kl. 14:30 på Fællesarealet,

inden sommerfesten starter kl. 1500.

Indkaldelse følger senere.


Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling 2020

Med forbehold for, at det midlertidige forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor flere end 10 personer er samlet, gældende til den 13. april ikke ændres, , og at skolerne ikke er lukkede, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 23. april kl. 19:30

på Kokkedal Skole Vest, i kantinen i stuen.

Dagsordenen kan ses her.

Regnskabet for 2019 med budget for 2020 findes andetsteds på siden under Beboer Information


Sæt kryds i kalenderen for 2020

Den årlige Generalforsamling afholdes torsdag den 23. april på Kokkedal Skole Vest. Indkaldelsen samt revideret regnskab for året 2019 og budget for 2020 fremsendes sidst i marts måned. 

Opdateret 7. juli 2020

Som det fremgår andetsteds på hjemmesiden er Generalforsamlingen udsat og vil finde sted den 15. august kl. 14:30 på fællesarealet, i forbindelse med den årlige Sommerfest.

Den årlige Sommerfest afholdes på fællesarealet lørdag den 15. august. Det er nok de færreste der ved eller husker, at foreningen blev stiftet den 11. september 1969 ved en generalforsamling på Hotel Imperial i København. I anledning af 50 års jubilæet overvejer bestyrelsen visse ekstraordinære tiltag for børn og voksne i forbindelse med sommerfesten. Indbydelse følger i slutningen af juli.


Referat af Ordinær Generalforsamling 25. april 2019

Den årlige Ordinære Generalforsamling blev afholdt på Kokkedal Skole den 25. april.

9 stemmeberettigede parceller var mødt op og på grund af det ringe fremmøde blev det besluttet at formanden ledede mødet.

Læs hele referatet her


Arkiver