Nyt fra bestyrelsen

 • -

Generalforsamling & Sommerfest – 2021

Bestyrelsen besluttede på mødet den 15. juni at henlægge den udskudte årlige Ordinære Generalforsamling til Sommerfesten i lighed med 2020.

Sommerfesten afholdes, som omtalt andetsted på hjemmesiden, lørdag den 14. august kl. 15:00 på Fællesarealet, og Generalforsamlingen starter samme sted kl. 14:30

Se invitationen til Sommerfesten her:

Se indkaldelse til generalforsamling her:

Regnskab og budget findes her:


 • -

Ullerødgård – Ny Lokalplan ?

Som nogle måske har læst i lokalpressen er (Ny) Ullerødgård, beliggende Lågegyde 51 – 2980 Kokkedal, solgt og overtaget af ny køber pr. 15. januar 2021.

Fredensborg Kommune har modtaget henvendelse fra fra de nye ejere (Cordsen Ejendomme), der ønsker at “udvikle området en anden bolig typologi end det eksisterende plangrundlag (lokalplan nr. 90 vedtaget af Karlebo Byråd den 28. maj 1998) giver mulighed for”

Henvendelsen har resulteret i, at Plan-, Miljø og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune den 8. februar 2021 besluttede, at få forelagt en sag med en konkret orientering om grundlaget for udarbejdelsen af en lokalplan for Lågegyde 51. Sagen blev forelagt mødet i PMKudvalget den 10. maj 2021, og referatet kan ses her.

Linket på sidste side under Bilag fungerer ikke, men en illustration af det nye byggeri kan ses her. og skal ses på en stor skærm.

Medlemmer af bestyrelserne i de tilstødende grundejerforeninger:

 • Ullerødgård Nord (Hjortevænget 101-414)
 • Ullerødgård Øst afd. II (Hjortevænget 501-712)
 • Ullerødgård Øst (Egernvænget og Dådyrvænget undtagen numrene 501-504)
 • Ejerne af Dådyrvænget 501-504 (ingen Grf.)

har på det seneste, holdt møder for sammen at lægge en slagplan for, hvordan man bedst får indflydelse på en ny lokalplan som her er lagt op til.

Søren Kjærgaard (advokat og næstformand Ullerødgård Øst) blev bevilliget 10 minutters foretræde for PMKudvalgets møde den 10. maj 2021 (deltagelsen var begrænset til een person p.g.a. Corona situationen). Resultatet af foretrædet er foreløbigt at

“Udvalget ønsker – for en mulig fremtidig lokalplansproces – at der laves bedst mulig borgerinddragelse, herunder ift. omkringliggende grundejerforeninger.”

og Søren Kjærgaards referat af foretrædet for udvalget kan ses her.

Administrationen anbefalede ved mødet, at sagen indgår ved prioritering af lokalplaner, der behandles i PMKudvalget den 16. august 2021, men i mellemtiden har vi stadig en dialog med kommunen om aktindsigt.

Som Søren Kjærgaard fremførte på sit foretræde, er den aktindsigt som vi allerede har modtaget kun delvis, og kommunens undtagelse har ingen gang på jord. Derfor har Troels Vastrup, Dådyrvænget 504, på alles vegne tilsendt Fredensborg Kommune endnu en anmodning. Læs teksten her.

Er der medlemmer i foreningen der har positive og konstruktive indspark til debatten, er de velkomne til at rette henvendelse til formanden, og når vi kender udfaldet af mødet den 16. august, vender vi tilbage med nyt.

Opdateret den 24.06.2021:

Kommunen har efter vor seneste anmodning, den 4. juni 2021, bevilliget fuld aktindsigt og meddelt udvikler samme.

Det fulde projektforslag, som det er forelagt Fredensborg Kommune nu, kan ses her. (fylder 27 sider og skal ses på en stor skærm).

Den 3. juni modtog formændene fra de om liggende grundejerforeninger, en invitation fra Cordsen Ejendomme (udvikler) til et møde hvor deres arkitekt ville præsentere tankerne for ejendommen. Dette møde blev afholdt den 21. juni på Ullerødgaard kl. 15.30. “Vi” deltog med een repræsentant fra hver af de tre grundejerforeninger samt “løsgængerne” fra Dådyrvænget.

Der var i det store og hele ikke noget nyt fra udvikler, som arbejder med det til Kommunen sidst fremlagte projekt på 120 boliger, “som ikke er låst”. “Vi” gjorde rede for vore betænkeligheder ved dele af projektets udformning (bl.a. indkig og trafik). Mødet blev, i det store og hele, holdt i en god og saglig tone.

Næste skridt er Kommunens udvalgsmøde i august, hvor man skal tage stilling til prioriteringen af de fremlagte lokalplaner. Nærmere følger tilden tid.

Opdateret den 14.09.2021

I referatet af kommunens PMK-udvalg møde den 16. august kan man i skemaet Prioritering af lokalplanarbejde læse, at Lågegyde 51 indstilles sat i gang i 2022, men på mødet blev følgende vedtaget: Godkender administrationens indstilling (bl.a.) med følgende ændringer. Institutioner skal opprioriteres. Lågegyde nedprioriteres.

Hele referatet kan læses her.

Åbn punkt 104 og rul ned på siden til Beslutning m.m.

Bestyrelsen vil fortsat følge sagen nøje, og opdatere medlemmerne når nyt foreligger engang i 2022.


 • -

Sæt kryds i kalenderen

Årlig Generalforsamling 2021

Hvis regeringens corona-restriktioner tillader det, afholdes den årlige generalforsamling torsdag den 22. april kl. 19:00 på Kokkedal Skole Vest i Mødelokale J8. Indkaldelse følger.

Bestyrelsen har senere (25.03.2021) besluttet at udskyde denne dato på ubestemt tid, indtil der foreligger klare Corona regler fra regeringen vedr. forsamlingspåbud.

På bestyrelsesmødet den 15. juni, blev det besluttet at, på grund af den relative korte tidsfrist, vil Generalforsamlingen nu blive afholdt i forbindelse med den årlige Sommerfest på fællesarealet. Generalforsamlingen starter kl 14.30, og den officielle indkaldelse følger.

Årlig Sommerfest 2021

Datoen for den årlige sommerfest på fællesarealet er foreløbigt sat til lørdag den 14. august fra kl. 15:00. Nærmere vil tilgå medlemmerne sidst i juli måned.

Bestyrelsen har på mødet den 15 . juni, besluttet, at fastholde denne dato.


 • -

Fastelavn 2021

DEN ÅRLIGE FASTELAVNSFEST ER AFLYST

Som formanden meddelte i sin E-Mail af den 30. januar er denne faste årlige begivenhed aflyst, grundet regeringens seneste forlængelse af de gældende Corona restriktioner.

Når det er sagt er bestyrelsen villig til at overveje en form for “erstatning” hvis der skulle være medlemmer der har et rigtig godt forslag, som kan glæde foreningens børn.

Send gerne en E-Mail til formanden.


 • -

Fællesarealet – Nyt Legepladsudvalg

På foreningens ordinære generalforsamling lørdag den 15. august 2020, foreslog Tina Eriksen, Egernvænget 123, at legeredskaberne på fællesarealet skulle opgraderes.

Som det fremgår af referatet, var forespørgslen ikke stillet skriftligt, som vedtægterne kræver. Generalforsamlingen bakkede dog op om forslaget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • Tina Eriksen – Egernvænget 123
 • Dorte – Egernvænget 118
 • Rebecca Dahlgaard – Egernvænget 209
 • Ida Bødtker – Dådyrvænget 105
 • Anders Niemann – Dådyrvænget 608

Bestyrelsen har efterfølgende udarbejdet et Kommisorium (Arbejdsgrundlag) som er tilsendt arbejdsgruppen den 14. oktober 2020. Ordlyden kan læses her


 • -

Ny affaldsordning træder i kraft

Som de fleste ved, vedtog Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner, samt Norfors, i fælleskab, for år tilbage at udarbejde en ny affaldsordning gældende fra 1. oktober 2014 til 31. december 2024.

Efter den endelige vedtagelse, startede udrulningen i Fredensborg Kommune i begyndelsen af 2020, begyndende med beboelsesejendomme, og derefter enfamilieshuse.

For kort tid siden rettede kommunen henvendelse til grundejerforeningen vedrørende tilmelding til implementering på Egernvænget og Dådyrvænget. Dette blev drøftet på bestyrelsesmødet den 29. september, hvorefter bestyrelsen gav tilsagn på vegne af samtlige parceller. Tilsagnet blev givet på det grundlag, at frivillighedsordningen, som beskrevet i kommunens nye affaldsordning består

Der er dog et “men” idet regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor m.m. af 16. juni 2020 på visse punkter ikke er sammenfaldende med kommunens ny affaldsordning. Ét af dem er frivillighedsordningen.

Kommunen har sendt et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet, som bl.a. omhandler dette punkt. Høringsfristen udløb den 1.oktober 2020 og Miljøstyrelsen oplyser, at affaldsbekendtgørelsen forventes endelig offentliggjort senest 1. december 2020.

Kommunen har accepteret bestyrelsens tilsagn og meddeler, at hver enkelt grundejer vil modtage yderlige information i E-Box i løbet af uge 43. De nye 2-kammer beholdere (2 stk.) vil blive udleveret i uge 48. Dog understreger kommunen at,  da den endelige ordlyd af den nye affaldsbekendtgørelse endnu ikke er kendt, er det muligt, at husstandsnær affaldssortering bliver obligatorisk. Bliver det tilfældet hører vi nærmere fra kommunen, men indtil da fortsætter frivillighedsordningen.

Frivillighedsordningen betyder i korthed, at man kan fravælge at modtage de nye 2-kammer beholdere, og selv aflevere sit affald på genbrugspladsen. Man fritages dog ikke for at betale de afgifter for glas, metal, plast, papir og pap, som allerede opkræves af Fredensborg Forsyning. Den ordinære dagrenovation er ikke berørt af den nye affaldsordning – endnu.


 • -

Ordinær generalforsamling 2020 er udskudt indtil videre

Opdateret 11. maj 2020

Der blev den 18. marts 2020, af regeringen, indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet skulle løbe til 13.april men er nu blevet forlænget, så det indtil videre løber til og med den 8. juni 2020.

Afholdelse af generalforsamlingen var sat til den 23. april og er hermed udskudt indtil videre. En ny dato vil tilgå foreningens medlemmer snarest muligt.

Opdateret 17. juni 2020

Efter det generelt positive resultat af den seneste rundspørge (E-mail fra formanden den 10. juni til samtlige medlemmer) har bestyrelsen besluttet at

Den årlige ordinære generalforsamlingen afholdes i forbindelse med den årlige sommerfest den 15. august 2020, kl. 14:30 på Fællesarealet,

inden sommerfesten starter kl. 1500.

Indkaldelse følger senere.


 • -

Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling 2020

Med forbehold for, at det midlertidige forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor flere end 10 personer er samlet, gældende til den 13. april ikke ændres, , og at skolerne ikke er lukkede, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 23. april kl. 19:30

på Kokkedal Skole Vest, i kantinen i stuen.

Dagsordenen kan ses her.

Regnskabet for 2019 med budget for 2020 findes andetsteds på siden under Beboer Information


 • -

Sommerfest 2020

Opdateret 7. juli 2020

Sommerfesten vil i år blive afholdt lørdag den 15. august 2020. Der vil for dem der ønsker at starte lidt før, være mulighed for at smage på lidt kold fadøl og få en snak med naboerne.

Det er nok de færreste der ved eller husker, at foreningen blev stiftet den 11. september 1969 ved en generalforsamling på Hotel Imperial i København. I anledning af 50 års jubilæet overvejer bestyrelsen visse ekstraordinære tiltag for børn og voksne i forbindelse med sommerfesten.

Hent invitationen 

Opdateret 17. juni 2020

Efter hovedsagligt positive tilbagemeldinger på formandens E-mail af 10. juni til samtlige medlemmer, og regeringens lempelse i forsamlingsrestriktionerne i.f.m. den herskende Corona epidemi, har bestyrelsen besluttet at Sommerfesten gennemføres som planlagt, lørdag den 15. august 2020, på fællesarealet

Grillen startes kl. 16:00, og der vil være aktiviteter for børn, udskænkning af fadøl og tid til hyggeligt samvær, indtil severingen af grillet okse, gris, pølser og fisk, starter kl. 18:00

For at mindske bekymringen, som nogle har givet udtryk for, vil der blive indført visse foranstaltninger og restriktioner for deltagelsen. Disse vil blive endeligt fastlagt på det kommende bestyrelsesmøde den 24. juni, hvorefter invitationen vil blive udsendt til samtlige medlemmer.


 • -

Sæt kryds i kalenderen for 2020

Den årlige Generalforsamling afholdes torsdag den 23. april på Kokkedal Skole Vest. Indkaldelsen samt revideret regnskab for året 2019 og budget for 2020 fremsendes sidst i marts måned. 

Opdateret 7. juli 2020

Som det fremgår andetsteds på hjemmesiden er Generalforsamlingen udsat og vil finde sted den 15. august kl. 14:30 på fællesarealet, i forbindelse med den årlige Sommerfest.

Den årlige Sommerfest afholdes på fællesarealet lørdag den 15. august. Det er nok de færreste der ved eller husker, at foreningen blev stiftet den 11. september 1969 ved en generalforsamling på Hotel Imperial i København. I anledning af 50 års jubilæet overvejer bestyrelsen visse ekstraordinære tiltag for børn og voksne i forbindelse med sommerfesten. Indbydelse følger i slutningen af juli.


Arkiver