Nyt fra bestyrelsen

 • -

Generalforsamling 2022

Den årlige Ordinære Generalforsamling blev afholdt på Kokkedal Skole Vest den 28. april 2022.

Læs referatet her


		

 • -

Hjertestarter – Opdatering

(Opdateret 2. marts 2022)

Udover det foreløbige resultat, som kan læses på nedenstående link, har bestyrelsen haft kontakt med de omliggende grundejerforeninger, og på vegne af Ullerødgård Øst og Ullerødgård Øst II, har formanden for Ullerødgård Nord ansøgt TrygFonden om en hjertestarter. Svaret fra Trygfonden vil foreligge om 3 måneder.

Ullerødgård Øst II og Nord omfatter hele Hjortevænget.

Ved sidste Generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at tage spørgsmålet om anskaffelse af en hjertestarter i Grundejerforeningen op til genovervejelse. Dette emne har et par af bestyrelsesmedlemmerne nu udforsket nærmere, og det foreløbige resultat kan læses her:


 • -

FASTELAVNSFESTEN 2022 ER AFLYST

Da der desværre har været meget ringe tilmelding / tilslutning (under 50% af gennemsnittet for de sidste 6 år) til den pårammede fastelavnsfest søndag den 27. februar, har bestyrelsen desværret set sig nødsaget til at aflyse festen. Vi beklager.


 • -

Fastelavnsfest 2022

Da alle restriktioner nu er ophævet 😊 INDBYDER VI HERMED TIL DEN ÅRLIGE FASTELAVNSFEST PÅ FÆLLESAREALET

som finder sted søndag den 27. februar kl. 10:30

Indbydelsen kan ses her men husk at sidste frist for tilmelding til formanden er den 20. februar.

Der er ingen grund til at printe og udfylde indbydelsen. Spar i stedet på resurcerne (blæk og papir) og send en E-Mail til formand@ulleroedgaard-oest.dk

Forhåbentlig skinner solen 🌞 fra en skyfri himmel til glæde for alle børn og voksne.

Vel Mødt.


 • -

Sæt kryds i kalenderen 2022

Opdateret 12. april 2022:

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling:

Læs indkaldelsen her

Bestyrelsen har fastlagt årets faste aktiviteter:

Fastelavnsfest:

Søndag den 27. februar på Fællesarealet

Ordinær Generalforsamling:

Torsdag den 28. april (tid og sted følger)

Sommerfest:

Lørdag den. 13. august på Fællesarealet

Alle datoer er med forbehold af gældende restriktioner. Indkaldelse til Generalforsamlingen og invitationer til festerne følger senere.


 • -

Generalforsamling & Sommerfest – 2021

Bestyrelsen besluttede på mødet den 15. juni at henlægge den udskudte årlige Ordinære Generalforsamling til Sommerfesten i lighed med 2020.

Sommerfesten afholdes, som omtalt andetsted på hjemmesiden, lørdag den 14. august kl. 15:00 på Fællesarealet, og Generalforsamlingen starter samme sted kl. 14:30

Se invitationen til Sommerfesten her:

Se indkaldelse til generalforsamling her:

Regnskab og budget findes her:


 • -

Ullerødgård – Ny Lokalplan ?

Som nogle måske har læst i lokalpressen er (Ny) Ullerødgård, beliggende Lågegyde 51 – 2980 Kokkedal, solgt og overtaget af ny køber pr. 15. januar 2021.

Fredensborg Kommune har modtaget henvendelse fra fra de nye ejere (Cordsen Ejendomme), der ønsker at “udvikle området en anden bolig typologi end det eksisterende plangrundlag (lokalplan nr. 90 vedtaget af Karlebo Byråd den 28. maj 1998) giver mulighed for”

Henvendelsen har resulteret i, at Plan-, Miljø og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune den 8. februar 2021 besluttede, at få forelagt en sag med en konkret orientering om grundlaget for udarbejdelsen af en lokalplan for Lågegyde 51. Sagen blev forelagt mødet i PMKudvalget den 10. maj 2021, og referatet kan ses her.

Linket på sidste side under Bilag fungerer ikke, men en illustration af det nye byggeri kan ses her. og skal ses på en stor skærm.

Medlemmer af bestyrelserne i de tilstødende grundejerforeninger:

 • Ullerødgård Nord (Hjortevænget 101-414)
 • Ullerødgård Øst afd. II (Hjortevænget 501-712)
 • Ullerødgård Øst (Egernvænget og Dådyrvænget undtagen numrene 501-504)
 • Ejerne af Dådyrvænget 501-504 (ingen Grf.)

har på det seneste, holdt møder for sammen at lægge en slagplan for, hvordan man bedst får indflydelse på en ny lokalplan som her er lagt op til.

Søren Kjærgaard (advokat og næstformand Ullerødgård Øst) blev bevilliget 10 minutters foretræde for PMKudvalgets møde den 10. maj 2021 (deltagelsen var begrænset til een person p.g.a. Corona situationen). Resultatet af foretrædet er foreløbigt at

“Udvalget ønsker – for en mulig fremtidig lokalplansproces – at der laves bedst mulig borgerinddragelse, herunder ift. omkringliggende grundejerforeninger.”

og Søren Kjærgaards referat af foretrædet for udvalget kan ses her.

Administrationen anbefalede ved mødet, at sagen indgår ved prioritering af lokalplaner, der behandles i PMKudvalget den 16. august 2021, men i mellemtiden har vi stadig en dialog med kommunen om aktindsigt.

Som Søren Kjærgaard fremførte på sit foretræde, er den aktindsigt som vi allerede har modtaget kun delvis, og kommunens undtagelse har ingen gang på jord. Derfor har Troels Vastrup, Dådyrvænget 504, på alles vegne tilsendt Fredensborg Kommune endnu en anmodning. Læs teksten her.

Er der medlemmer i foreningen der har positive og konstruktive indspark til debatten, er de velkomne til at rette henvendelse til formanden, og når vi kender udfaldet af mødet den 16. august, vender vi tilbage med nyt.

Opdateret den 24.06.2021:

Kommunen har efter vor seneste anmodning, den 4. juni 2021, bevilliget fuld aktindsigt og meddelt udvikler samme.

Det fulde projektforslag, som det er forelagt Fredensborg Kommune nu, kan ses her. (fylder 27 sider og skal ses på en stor skærm).

Den 3. juni modtog formændene fra de om liggende grundejerforeninger, en invitation fra Cordsen Ejendomme (udvikler) til et møde hvor deres arkitekt ville præsentere tankerne for ejendommen. Dette møde blev afholdt den 21. juni på Ullerødgaard kl. 15.30. “Vi” deltog med een repræsentant fra hver af de tre grundejerforeninger samt “løsgængerne” fra Dådyrvænget.

Der var i det store og hele ikke noget nyt fra udvikler, som arbejder med det til Kommunen sidst fremlagte projekt på 120 boliger, “som ikke er låst”. “Vi” gjorde rede for vore betænkeligheder ved dele af projektets udformning (bl.a. indkig og trafik). Mødet blev, i det store og hele, holdt i en god og saglig tone.

Næste skridt er Kommunens udvalgsmøde i august, hvor man skal tage stilling til prioriteringen af de fremlagte lokalplaner. Nærmere følger tilden tid.

Opdateret den 14.09.2021

I referatet af kommunens PMK-udvalg møde den 16. august kan man i skemaet Prioritering af lokalplanarbejde læse, at Lågegyde 51 indstilles sat i gang i 2022, men på mødet blev følgende vedtaget: Godkender administrationens indstilling (bl.a.) med følgende ændringer. Institutioner skal opprioriteres. Lågegyde nedprioriteres.

Hele referatet kan læses her.

Åbn punkt 104 og rul ned på siden til Beslutning m.m.

Bestyrelsen vil fortsat følge sagen nøje, og opdatere medlemmerne når nyt foreligger engang i 2022.


 • -

Sæt kryds i kalenderen

Årlig Generalforsamling 2021

Hvis regeringens corona-restriktioner tillader det, afholdes den årlige generalforsamling torsdag den 22. april kl. 19:00 på Kokkedal Skole Vest i Mødelokale J8. Indkaldelse følger.

Bestyrelsen har senere (25.03.2021) besluttet at udskyde denne dato på ubestemt tid, indtil der foreligger klare Corona regler fra regeringen vedr. forsamlingspåbud.

På bestyrelsesmødet den 15. juni, blev det besluttet at, på grund af den relative korte tidsfrist, vil Generalforsamlingen nu blive afholdt i forbindelse med den årlige Sommerfest på fællesarealet. Generalforsamlingen starter kl 14.30, og den officielle indkaldelse følger.

Årlig Sommerfest 2021

Datoen for den årlige sommerfest på fællesarealet er foreløbigt sat til lørdag den 14. august fra kl. 15:00. Nærmere vil tilgå medlemmerne sidst i juli måned.

Bestyrelsen har på mødet den 15 . juni, besluttet, at fastholde denne dato.


 • -

Fastelavn 2021

DEN ÅRLIGE FASTELAVNSFEST ER AFLYST

Som formanden meddelte i sin E-Mail af den 30. januar er denne faste årlige begivenhed aflyst, grundet regeringens seneste forlængelse af de gældende Corona restriktioner.

Når det er sagt er bestyrelsen villig til at overveje en form for “erstatning” hvis der skulle være medlemmer der har et rigtig godt forslag, som kan glæde foreningens børn.

Send gerne en E-Mail til formanden.


 • -

Fællesarealet – Nyt Legepladsudvalg

Opdateret 26. marts 2022

På foreningens ordinære generalforsamling lørdag den 15. august 2020, foreslog Tina Eriksen, Egernvænget 123, at legeredskaberne på fællesarealet skulle opgraderes.

Som det fremgår af referatet, var forespørgslen ikke stillet skriftligt, som vedtægterne kræver. Generalforsamlingen bakkede dog op om forslaget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • Tina Eriksen – Egernvænget 123
 • Dorte – Egernvænget 118
 • Rebecca Dahlgaard – Egernvænget 209
 • Ida Bødtker – Dådyrvænget 105 – Udtrådt
 • Lis Krüger – Egernvænget 210 – Tiltrådt
 • Anders Niemann – Dådyrvænget 608
 • E-Mail adresse – edlegeplads@gmail.com

Bestyrelsen har efterfølgende udarbejdet et Kommisorium (Arbejdsgrundlag) som er tilsendt arbejdsgruppen den 14. oktober 2020. Ordlyden kan læses her


Arkiver