Bestyrelsen

Bestyrelsen består p.t. af:

Formand
Jens Th. Hansen
Egernvænget 122
tlf: +45 4914 7903
email: formand@ulleroedgaard-oest.dk

Næstformand
Søren Kjærgaard
Dådyrvænget 203
tlf: +45 3322 2243
email: naestformand@ulleroedgaard-oest.dk

Kasserer & Sekretær
Mogens Hindum
Egernvænget 308
tlf: +45 4914 6711
email: kasserer@ulleroedgaard-oest.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Vestergaard
Egernvænget 104
tlf: +45 4010 1050

Bestyrelsesmedlem
Palle Thordal
Egernvænget 307
tlf.: +45 6080 6595

Suppleant
Claus Rigall
Egernvænget 311
tlf.: +45 2370 2500

Suppleant
Rebecca Dahlgaard
Egernvænget 209
tlf.: +45 2873 3491

 

§ 5 i foreningens gældende vedtægter lyder:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Det tilstræbes at såvel Egernvænget som Dådyrvænget er repræsenteret i bestyrelsen. Der afgår skiftevis 2 og 1 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden, med mindre bestyrelsen uddeleger opgaven/opgaverne. For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter giver bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest mulig ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig med en af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, ydes medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt og ingeniør. Endvidere tilkommer det bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealet.


Arkiver