Opdateret 15. maj 2023

Efter cirka 35 år som medlem af bestyrelsen, heraf 29-1/2 år som formand, er Jens Th. Hansen trådt tilbage efter den Ordinære Generalforsamling den 28. april 2022.

På generalforsamlingen den 25. april 2023 var der nyvalg til bestyrelsen, som nu består nu af:

Formand
Søren Kjærgaard
Dådyrvænget 203
tlf: +45 3322 2243
email: formand@ulleroedgaard-oest.dk

Næstformand
Palle Thordal
Egernvænget 307
tlf: +45 6080 6595
email: naestformand@ulleroedgaard-oest.dk

Kasserer
Torben Rimmer
Dådyrvænget 205
tlf: +45 3172 6648
email: kasserer@ulleroedgaard-oest.dk

Bestyrelsesmedlem
Rebecca Dahlgaard
Egernvænget 209
tlf.: +45 2873 3491

Bestyrelsesmedlem
Dorte Jess Levring
Egernvænget 118
tlf.: +45 2724 7777

§ 5 i foreningens gældende vedtægter lyder:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Det tilstræbes at såvel Egernvænget som Dådyrvænget er repræsenteret i bestyrelsen. Der afgår skiftevis 2 og 1 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden, med mindre bestyrelsen uddeleger opgaven/opgaverne. For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter giver bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest mulig ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig med en af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, ydes medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt og ingeniør. Endvidere tilkommer det bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealet.


Arkiver