Ullerødgård – Ny Lokalplan ?

Som nogle måske har læst i lokalpressen er (Ny) Ullerødgård, beliggende Lågegyde 51 – 2980 Kokkedal, solgt og overtaget af ny køber pr. 15. januar 2021.

Fredensborg Kommune har modtaget henvendelse fra fra de nye ejere (Cordsen Ejendomme), der ønsker at “udvikle området en anden bolig typologi end det eksisterende plangrundlag (lokalplan nr. 90 vedtaget af Karlebo Byråd den 28. maj 1998) giver mulighed for”

Henvendelsen har resulteret i, at Plan-, Miljø og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune den 8. februar 2021 besluttede, at få forelagt en sag med en konkret orientering om grundlaget for udarbejdelsen af en lokalplan for Lågegyde 51. Sagen blev forelagt mødet i PMKudvalget den 10. maj 2021, og referatet kan ses her.

Linket på sidste side under Bilag fungerer ikke, men en illustration af det nye byggeri kan ses her. og skal ses på en stor skærm.

Medlemmer af bestyrelserne i de tilstødende grundejerforeninger:

  • Ullerødgård Nord (Hjortevænget 101-414)
  • Ullerødgård Øst afd. II (Hjortevænget 501-712)
  • Ullerødgård Øst (Egernvænget og Dådyrvænget undtagen numrene 501-504)
  • Ejerne af Dådyrvænget 501-504 (ingen Grf.)

har på det seneste, holdt møder for sammen at lægge en slagplan for, hvordan man bedst får indflydelse på en ny lokalplan som her er lagt op til.

Søren Kjærgaard (advokat og næstformand Ullerødgård Øst) blev bevilliget 10 minutters foretræde for PMKudvalgets møde den 10. maj 2021 (deltagelsen var begrænset til een person p.g.a. Corona situationen). Resultatet af foretrædet er foreløbigt at

“Udvalget ønsker – for en mulig fremtidig lokalplansproces – at der laves bedst mulig borgerinddragelse, herunder ift. omkringliggende grundejerforeninger.”

og Søren Kjærgaards referat af foretrædet for udvalget kan ses her.

Administrationen anbefalede ved mødet, at sagen indgår ved prioritering af lokalplaner, der behandles i PMKudvalget den 16. august 2021, men i mellemtiden har vi stadig en dialog med kommunen om aktindsigt.

Som Søren Kjærgaard fremførte på sit foretræde, er den aktindsigt som vi allerede har modtaget kun delvis, og kommunens undtagelse har ingen gang på jord. Derfor har Troels Vastrup, Dådyrvænget 504, på alles vegne tilsendt Fredensborg Kommune endnu en anmodning. Læs teksten her.

Er der medlemmer i foreningen der har positive og konstruktive indspark til debatten, er de velkomne til at rette henvendelse til formanden, og når vi kender udfaldet af mødet den 16. august, vender vi tilbage med nyt.

Opdateret den 24.06.2021:

Kommunen har efter vor seneste anmodning, den 4. juni 2021, bevilliget fuld aktindsigt og meddelt udvikler samme.

Det fulde projektforslag, som det er forelagt Fredensborg Kommune nu, kan ses her. (fylder 27 sider og skal ses på en stor skærm).

Den 3. juni modtog formændene fra de om liggende grundejerforeninger, en invitation fra Cordsen Ejendomme (udvikler) til et møde hvor deres arkitekt ville præsentere tankerne for ejendommen. Dette møde blev afholdt den 21. juni på Ullerødgaard kl. 15.30. “Vi” deltog med een repræsentant fra hver af de tre grundejerforeninger samt “løsgængerne” fra Dådyrvænget.

Der var i det store og hele ikke noget nyt fra udvikler, som arbejder med det til Kommunen sidst fremlagte projekt på 120 boliger, “som ikke er låst”. “Vi” gjorde rede for vore betænkeligheder ved dele af projektets udformning (bl.a. indkig og trafik). Mødet blev, i det store og hele, holdt i en god og saglig tone.

Næste skridt er Kommunens udvalgsmøde i august, hvor man skal tage stilling til prioriteringen af de fremlagte lokalplaner. Nærmere følger tilden tid.

Opdateret den 14.09.2021

I referatet af kommunens PMK-udvalg møde den 16. august kan man i skemaet Prioritering af lokalplanarbejde læse, at Lågegyde 51 indstilles sat i gang i 2022, men på mødet blev følgende vedtaget: Godkender administrationens indstilling (bl.a.) med følgende ændringer. Institutioner skal opprioriteres. Lågegyde nedprioriteres.

Hele referatet kan læses her.

Åbn punkt 104 og rul ned på siden til Beslutning m.m.

Bestyrelsen vil fortsat følge sagen nøje, og opdatere medlemmerne når nyt foreligger engang i 2022.


Arkiver